बालबालिकालाई मोबाइलको लतबाट जोगाऔ
भैरव भन्छन्
इतिश्री